Menu
example
Intellectuele Eigendomsrechten
Alle teksten, grafieken, beeld, geluid, data, databanken, software, benamingen, handelsnamen en alle andere bestanddelen van de site zijn auteursrechterlijk beschermde werken. De site zelf is eveneens auteursrechtelijk beschermd.
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat alle betreffende eigendomsrechten inclusief intellectuele eigendomsrechten toebehoren aan Duet.
Geen enkele van deze bestanddelen noch de site zelf noch de op de site aangeboden informatie mag dan ook worden opgeslagen (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), gereproduceerd, gewijzigd, openbaar gemaakt, verspreid, verzonden, verkocht, overgedragen aan derden of op enige wijze worden gebruikt tenzij Duet hiervoor voorafgaandelijk en schriftelijk toelating heeft verleend.
Sites kunnen vrij linken naar de pagina's van de site van Duet. De links vemelden telkens de naam van het bewuste medium.
Zelf zal Duet steeds naar bestvermogen aan bronvermelding doen. Rechthebbenden kunnen steeds contact opnemen wanneer ze vermoeden dat een gebruikte tekst/beeld hun eigendom is en het onrechtmatig wordt gebruikt. Deze content zal zonder probleem onmiddellijk verwijderd worden.

Beperking van de aansprakelijkheid
Duet streeft naar zo correct mogelijke berichtgeving en informatie maar kan nooit de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de berichtgeving of informatie garanderen voor welk gebruik dan ook en kan hiervoor derhalve niet aansprakelijk worden gesteld.
Duet is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens of berichtgeving t.a.v. gebruikers of derden, noch is zij verantwoordelijk voor fouten of vergissingen.
Duet is niet verantwoordelijk voor eventuele directe of indirecte schade of eender welke schade veroorzaakt door hogergenoemde onjuistheid, onvolledigheid, vergetelheid, nalatigheid, etc...
De verantwoordelijkheid voor de artikels, de informatie en de foto's berust respectievelijk bij de auteur van het artikel, de informatieverstrekker of de maker van de foto. Duet mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. Duet is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Links naar andere sites
Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de lezer, via hyperlinks naar inhoud van derden of naar websites beheerd door derden, wordt aangeboden kan Duet op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld. Deze links zijn puur informatief en alleen de uitbaters van die websites zijn dus verantwoordelijk voor de correctheid van de aangeboden informatie en voor het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen intellectuele eigendom ed.

Schade
Duet is in geen geval aansprakelijk voor tijdelijke of permanente schade of defecten aan de gegevens of de computerapparatuur van de gebruiker tijdens diens toegang tot de site. In het bijzonder zijn we niet aansprakelijk voor de eventuele overdracht van virussen via onze sites.

Toepasselijk recht
Het Belgisch recht is van toepassing. De ongeldigheid, nietigheid of de niet-uitvoerbare aard van alle of een deel van een van de bovenstaande bepalingen zal niet leiden tot de ongeldigheid en/of onafdwingbaarheid van andere bepalingen. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de Duetsite en de diensten die aangeboden worden is het Belgisch recht van toepassing en zijn uitsluitend de rechtbanken van Gent bevoegd met uitsluiting van enige andere rechtbank.

Lezingen

Rika Ponnet verzorgt regelmatig lezingen en presentaties binnen het brede vakdomein van de liefde. Op zoek naar een originele en boeiende spreker voor je organisatie?

Boek haar nu